دوره ی هوش هیجانی و تکینک های حل مساله هنگام مواجه شدن با تعارض